A- seo ann am Prionns’ Deorsa, tha sinn a’fuireach, a’cluich comhla, agus ag obair anns an duthaich nan Lleidli T’enneh. Tha sinn gu math taingeil a bhith fuireach anns an duthaich-seo.